Volebni program 2014.pdf

                                                                   

    

Volební program pro volby do zastupitelstva města Velké Meziříčí

 

Volební program je zaměřen na problémy, které trápí občany Velkého Meziříčí a snaží se nalézt způsob, jak tento stav řešit a změnit. Chceme, aby občané – voliči získávali více informací o práci volených zástupců, kteří by pravidelně před svými voliči obhajovali svoji práci a získávali nové podněty pro svoji činnost. Volební program je proto rozdělen do oblastí, které se dotýkají všech občanů města a okolí a provází je řada nedostatků, které je nutné řešit.

 

VEDENÍ MĚSTA – VEŘEJNÁ SPRÁVA

Město Velké Meziříčí jako obec s rozšířenou působností plní řadu významných úkolů. Je nesmírně důležité, aby ve volených funkcích, ale také na místech úředníků počínaje vedoucím odboru po posledního referenta, byli kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou schopni zvládnout nároky na ně kladené. Pro zlepšení a zefektivnění práce celého městského úřadu by mělo přispět:

 • Komunikace s občany města – možnosti vyhlášení místního referenda, výsledky by byly pro vedení města závazné. Voliči by tímto získali přímou účast na řízení města.
 • Pravidelně informovat (s využitím všech prostředků) občany o dění na radnici, o  problémech,    které se řeší a dlouhodobých záměrech. Dostupnost materiálů, možnost občana seznámit se s výsledky studií a posuzování záměrů, které jsou zpracovávány odbornými firmami na objednávku městského úřadu. Vyjádření odborníků mohou předejít zbytečným dohadům a nedorozuměním mezi občany a vedením města.
 • Zkvalitnění a zefektivnění práce jednotlivých odborů.
 • Na základě platného pracovního kodexu pravidelně hodnotit pracovní výsledky jednotlivých zaměstnanců, vést důslednou personální politiku.
 •  Periodické hodnocení vedoucích všech odborů a ředitelů příspěvkových organizací  – 1x za čtyři roky (minimálně v polovině volebního období).
 • Zachovat transparentnost při zadávání veřejných zakázek u všech výběrových řízení zadaných městem Velké Meziříčí a jím zřizovaných organizací, aktualizovat na webových stránkách města, včetně výčtu zúčastněných firem a výsledků výběrového řízení.
 • Věnovat zvýšenou pozornost při získávání mimorozpočtových zdrojů z různých operačních programů a fondů. Zapojit všechny odbory městského úřadu. Objem podaných projektů a výše získaných prostředků by byly součástí periodického hodnocení odboru (rada města – 2x ročně) a vedoucího odboru.
 • Každý zastupitel by měl mít povinnost pravidelně se setkávat s voliči, na kterých by je seznamoval s výsledky své práce a zároveň by získával podněty pro další působení.

BEZPEČNOST  OBČANŮ

 • Ve spolupráci se správcem povodí místních toků plánovat vyčištění koryt, zlepšení průtoku v krizových situacích, monitoring - rozhlas.
 • Pravidelné hodnocení řízení a výsledků činnosti Městské policie, komunikace a spolupráce s vedením města a dalšími bezpečnostními složkami.
 • Organizovat preventivní akce zaměřené na potlačení kriminality, projevů patologického chování a zneužívání návykových látek – zvýšenou pozornost věnovat dětem a mladistvým.
 • Rozšiřování kamerového systému do vytipovaných problémových lokalit.

DOPRAVA

Zpracovat systematické řešení dopravní situace ve městě, které by vycházelo z vyhodnocení současného stavu dopravy, zpracovaných studií a probíhajících projektů. Vyvodit závěry z přijatých opatření - osvětlení přechodů pro chodce, rekonstrukce vozovek, rozšíření parkovacích míst, systém parkování apod).  Bude nutné řešit:

 • Vytvořit fungující podmínky pro bezpečnou cyklodopravu občanů po městě, rozšířit cyklostezky.
 • Podporovat zdravý životní styl – aktivní pohyb. Půjčovna kol – pohyb po městě apod.
 • Problémy s parkováním vozidel na sídlištích – vytipování a úprava nových parkovacích míst, lokalit na výstavbu soukromých garáží, jednat i se soukromými investory o možnosti vybudování krytého zabezpečeného parkování (podzemní garáže, parkovací domy). Zvážit možnost zavedené jednosměrného provozu na sídlištích (obousměrné parkování v souladu s dopravními předpisy).
 • Citlivě řešit dopravní situace na sídlištích – obytné, pěší, klidové zóny, zpomalovací prahy.
 •  Provést revizi dopravního značení za účelem zjednodušení průchodnosti dopravy městem.
 • Aktualizovat koncepční materiál týkající se řešení dopravy ve Velkém Meziříčí a předložit ho k veřejnému projednání a připomínkování. Podle možností zahájit realizaci.
 •  Operativně reagovat na oprávněné podněty občanů týkající se úpravy dopravní situace ve městě.
 • Prosadit urychlené dokončení třebíčského obchvatu města, v návaznosti na územní plán města řešit odlehčení dopravy i z jihlavského směru.
 • Podpora místní hromadné dopravy, sezónní trasy.
 • Ve spolupráci s krajem Vysočina udržet, případně rozšířit stávající železniční i autobusovou dopravní obslužnost, pružně reagovat na podněty občanů.

ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE

 • Podpora při hledaní nedostatkových lékařských služeb – možnost ubytování lékařů, zvýhodněné pronájmy nebytových prostor pro zřízení ordinací – např. zubaři, obvodní lékaři, pediatři. Půjčky na vybavení a úpravu prostor.
 • Zajistit zvýšené požadavky na umístění v domech s pečovatelskou službou, sledovat a vyhodnotit kvalitu poskytovaných služeb, ve spolupráci s dalšími subjekty rozšířit péči o další aktivity (asistence – doprovod k lékaři, nakupování, úklid).
 • Podpořit nepřetržitou hospicovou službu.
 • Zajistit pracovní uplatnění handicapovaných spoluobčanů, vytváření chráněných pracovišť v organizacích zřizovaných městem.
 • Důsledná kontrola při vyplácení sociálních dávek, zamezení zneužívání. Spolupráce s Úřadem práce - zapojení občanů dlouhodobě vedených v evidenci sociálního odboru do veřejně prospěšných prací při údržbě města.

ŠKOLSTVÍ

 • Zachovat ve městě učňovské obory, hledat ve spolupráci s Krajem Vysočina i se soukromými subjekty možnosti rozšíření středního školství.
 • Aktualizovat koncepční materiál o stavu školství (předškolního, základního, ve spolupráci s Krajem Vysočina i učňovského a středního) ve Velkém Meziříčí. Zpracovat plán investic do stávajícího systému.
 • Řešit s předstihem kapacity školských zařízení (ne až po zápisech a změnách spádových oblastí).
 •  Ve spolupráci s dalšími organizacemi (MŠMT, ČŠI a další) pravidelně hodnotit výsledky jednotlivých školských zařízení zřizovaných městem – závěry by korigovaly a doplňovaly základní koncepční materiál, pokračovat v investicích do jednotlivých vzdělávacích organizací.
 • Nabídnout občanům možnost zapojit se do programů celoživotního vzdělávání, ve spolupráci se vzdělávacími institucemi rozšířit možnosti doplnění vzdělání i rekvalifikace.
 • Zavést „stůl mladých“, aktivně zapojit mladou generaci.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VZHLED MĚSTA, BYTOVÁ VÝSTAVBA

 • Vyhlásit veřejnou architektonickou soutěž na úpravy Náměstí a přilehlých prostor, účelné využití plochy za řekou Balinkou (areál „SVIT“).
 • Monitorování stavu ovzduší ve městě, výsledky veřejně dostupné pro občany.
 • Na základě zpracované studie rozšiřovat klidové zóny a parky (s možností využití evropských dotačních titulů).
 • Aktualizovat stávající plán údržby městské zeleně a úklidu města, zapojovat odborné firmy do tohoto systému.
 • Rozšiřovat podmínky pro větší separaci komunálního odpadu – vybudování nových stanovišť, zvýšení počtů sběrných kontejnerů, zvážit možnost zavedení systému vlastního zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Zavést, vyzkoušet motivační program – Třídím = méně platím
 • Podpora a občanská osvěta pro vyšší využití zařízení nového recyklačního dvora.
 • Vybudování překladiště komunálního odpadu.
 • Zaměřit se na ekologickou likvidaci odpadů, popř. hledat novou lokalitu pro umístění městské skládky.
 • Zpracovat plán údržby a obnovy všech kulturních a historických památek, v rozpočtu města vytvořit fond na tento účel, pokusit se získávat další prostředky pomocí projektů.
 • Zpracovat dlouhodobý plán údržby a obnovy městských komunikací a chodníků, v rozpočtu města každoročně účelově určovat objem prostředků na tuto činnost.
 • Propagace města za účelem podpory cestovního ruchu.
 •  Příprava a hledání dalších lokalit pro individuální bytovou výstavbu.
 • Aktivně se podílet na vybudování objektů občanské vybavenosti v nových stavebních lokalitách, na základě požadavků občanů pomoci při obnově nebo vybudování této vybavenosti ve stávající zástavbě.
 • Obnovit projekt využití současné zástavby – nástavby nízkopodlažních objektů, půdní vestavby (ve spolupráci s dalšími subjekty, např. bytová družstva apod.).
 • Podporovat výstavbu malometrážních bytů pro mladé rodiny a starší spoluobčany.

SPORT A KULTURA

 • Vybudovat krytou tribunu se zázemím pro sportovce a diváky na sportovním areálu hřiště s umělou trávou.
 • Podpora sportovních oddílů a organizací pracujících s mládeží, v rozpočtu města vyčlenit objem prostředků určených na dotační činnost v oblasti sportu.
 • Rekonstrukce a rozšíření současných sportovišť tak, aby odpovídala nárokům provozovaných sportů, pozornost věnovat i zařízením a areálům určených pro volnočasové aktivity občanů, zpracovat plán obnovy a údržby současného mobiliáře.
 • Zpracování kvalitních podkladů pro vybudování sportovního areálu – víceúčelová sportovní hala včetně dostatečné kapacity regeneračního zařízení Wellness, nezbytné je vybudování kvalitního zázemí – parkoviště s dostatečnou kapacitou, stravování, ubytování.
 • Pravidelná údržba, zkvalitňování vybavení a zázemí, rozšiřování víceúčelových hřišť, vytváření prostor pro doplňkové sportovní aktivity.
 • Efektivně využívat prostory nově zrekonstruovaného kulturního střediska Jupiter Club, zaměřit se na pravidelné pořady pro mládež (cíleně oslovit mladou generaci - spoluúčast na programovém rozvrhu) a seniory. Pestrou programovou nabídkou oslovit širokou veřejnost, školy, soukromé subjekty a další instituce.
 • Zmodernizovat zázemí pro „malou scénu“a kino.
 • Navrhnout k diskuzi vybudování venkovního amfiteátru pro pořádání kulturních akcí.